Pojištění nemovitosti otázky a odpovědi

1. Co je předmětem pojištění nemovitosti

Předmětem pojištění nemovitosti jsou:

 • trvale obývaný rodinný dům včetně jeho stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rodinný dům“) nebo
 • přechodně obývaná rekreační budova včetně jejích stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rekreační budova“), (dále jen „hlavní budova“).
 • Podnikatelské objekty (on-line expresně do výše 5.000.000,- Kč), ostatní po vzájemné domluvě.
 • Předmětem pojištění může být rovněž hlavní budova ve výstavbě; v případě pojištění rodinného domu ve výstavbě neplatí podmínka trvalého obývání.

Dále jsou předmětem pojištění nemovitosti:

 • stavební materiál,
 • věci, které sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti,
 • dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě hlavní budovy,(dále jen „movité věci“).

V těchto případech se jedná o movité věci, jež jsou majetkem pojištěného, nebo o cizí movité věci, které pojištěná osoba oprávněně užívá.

Pokud je tak ve smlouvě ujednáno, předmětem pojištění nemovitosti jsou dále ostatní budovy a stavby včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Jedná se o věci, které se nacházejí na pozemku připadajícím k hlavní budově (dále jen „ostatní objekty“). Předmětem pojištění nemovitosti mohou být také ostatní objekty ve výstavbě.

2. Jaké jsou pojistné limity u pojištění nemovitosti?

Horní hranice pojistného plnění u nemovitosti je vymezena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

Oprávněná osoba se na úhradě nákladů vzniklých pojistnou událostí podílí dohodnutou částkou (spoluúčast).

Pojistné plnění je poškozenému vyplaceno ve výši rozdílu mezi celkovou částkou pojistného plnění a stanovenou částkou spoluúčasti. Celková výše pojistného plnění je takové plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy (před odečtením spoluúčasti).

Pokud bylo pojištění nemovitosti uzavřeno na novou cenu, bude oprávněné osobě vyplaceno pojistné plnění při:

 • zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné nemovitosti ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení stejné nebo srovnatelné nové nemovitosti a je snížena o cenu využitelných zbytků,
 • poškození pojištěné nemovitosti ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu poškozené nemovitosti a je snížena o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí

Pokud bylo pojištění nemovitosti uzavřeno na časovou cenu, bude oprávněné osobě vyplaceno pojistné plnění při:

 • zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné věci ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení stejné nebo srovnatelné nové věci po odečtení částky odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci (např. opravou, modernizací), ke kterému došlo v době před pojistnou událostí a dále po odečtení ceny využitelných zbytků,
 • poškození pojištěné nemovitosti ve výši, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu poškozené nemovitosti po odečtení částky odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení nahrazovaných částí, ke kterému došlo v době před pojistnou událostí a dále po odečtení ceny využitelných zbytků nahrazovaných částí.

3. Proti kterým rizikům lze nemovitost pojistit?

Pojištění nemovitosti kryje riziko poškození nebo zničení pojištěné věci následkem:

 • požáru a jeho průvodních jevů,
 • výbuchu,
 • úderu blesku,
 • vichřice,
 • krupobití,
 • povodně nebo záplavy,
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin,
 • zemětřesení,
 • tíhy sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,
 • nárazu nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 • nárazu dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,
 • pádu stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
 • úniku kapaliny z vodovodních zařízení nebo média vytékajícího z hasicích zařízení.

Jedná-li se o pojištění budovy, pojištění pokrývá rovněž rizika poškození nebo zničení:

potrubí a topných těles vodovodních zařízení vč. armatur, pokud k jejich poškození nebo zničení došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, dále kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, pokud k jejich poškození nebo zničení došlo zamrznutím kapaliny v nich (dále jen „živelní pojistná nebezpečí“).

Další pojistná rizika

Pokud je tak ve smlouvě ujednáno, má oprávněná osoba nárok na pojistné plnění i v případě, kdy byla škoda na pojištěné nemovitosti způsobena:

 • krádeží v případě, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
 • loupeží (dále jen „odcizení“),
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen „vandalismus“).

Z pojištění nemovitosti pro případ odcizení (což je víceméně absurdní) vzniká nárok na pojistné plnění také v případě poškození nebo zničení:

 • pojištěné věci, ke kterému došlo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,
 • zábranných prostředků určených k ochraně pojištěné věci před odcizením, ke kterému došlo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.
 • Pojištění nemovitosti proti škodám vzniklým vandalismem kryje pouze škody vzniklé:
  • uvnitř budovy, pokud pachatel překonal překážky zabraňující vstupu do budovy,
  • jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn a označen pravomocným rozhodnutím, jímž bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i v případě kdy pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

 

 Kalkulačka.eu pro vaše nízké ceny v oblasti financí

Uzavřete online pojištění přes internet a ušetřete své peníze: pokud sportuje či máte děti nebo jedete na dovolenou, pak se vám bude hodit Úrazové pojištění,  nejlevnější zákonné pojištění auta najdete zde: Povinné ručení.. Pojištění nemovitosti během několika minut, klid do života a zabezpečení rodiny a na stáří vám dodá Životní pojištění, ochranu vozidla proti jakémukoli náhodnému problému..jak na to?! Zde: Pojištění vozidel, pojistit si domácnost chytře není žádný problém zde: Pojištění domácnosti a pokud k tomu chcete přidat i nemovitost pak stačí kliknout sem na pojištění nemovitosti.